FUNDAMENTAL ANALYSEINTRODUKTION

Fundamental analyse handler om hvad der driver kursudviklingen på aktier. I denne artikel kan du læse om de basale elementer der indgår i en aktieanalyse. 


Når man laver en fundamental analyse af et selskab, er det et samlet forsøg på at regne på, hvorledes selskabets indtjening vil udvikle sig, og i hvilket omfang denne indtjening kan udbetales til aktionærerne. Det behøver ikke nødvendigvis kun at være i form af udbytter. Noget af overskuddet kan både på kort og lang sigt blive i selskabet. Sker det, får aktionærerne en kursstigning i stedet for kontanter i form af udbytte. Sådan vil det næsten altid være i praksis. En del af overskuddet udbetales som udbytte, en del bliver i selskabet og giver anledning til kursstigninger. 


Vil du lære at investere?

Den lille guide til Investering
199,00 kr

PRISEN PÅ EN AKTIE

Hvad skal en aktie koste, sådan helt teoretisk? Jo, den skal koste den samlede værdi, aktien vil give i form af udbytter, fra man køber aktien og så i al fremtid, indtil selskabet lukker. Denne samlede værdi skal så beregnes på den dag, man beregner denne teoretiske værdi. 

Den teoretiske værdi af en aktie er lig nutidsværdien af alle fremtidige udbytter. Kursen på en aktie bestemmes ikke af, hvad der er sket, eller hvad der sker lige nu, men af hvad der sker i fremtiden. Dvs. at historiske begivenheder kun har betydning, hvis de har indflydelse på selskabets fremtid. 

ELEMENTER I ANALYSEN

Som udgangspunkt skal man foretage en analyse af alle de forhold, der kan påvirke et selskabs indtjening. Forholdene er:

 • Markedsanalyse
 • Sektoranalyse
 • Selskabsanalyse: SWOT-analyse (Strenghs, Weaknesses, Opportunities, Threaths)

REGNSKABER

Når man laver en fundamental analyse af et selskab, så kommer man ikke uden om at se på og analysere selskabets regnskaber. Der er altså behov for både at kunne regne og at kunne fortolke regnskaberne. En vigtig del af analysen er nemlig at finde ud af, hvor omsætningen og indtjeningen kommer fra. Den kan være fordelt på produkter, geografisk fordelt eller måske på divisioner eller lignende, alt efter hvordan selskabet er organiseret. 


Regnskabet er den allervigtigste kilde til informationer om virksomhedens aktuelle økonomiske stilling, og om hvordan salg, indtjening og pengestrømme (cash flow) har udviklet sig i det seneste regnskabsår (normalt kalenderåret). Og det er ikke kun virksomhedens egne oplysninger, man kan læse. Regnskabet er revideret af en ekstern revisor, som har været inde og kontrollere, at tallene og informationerne er korrekte. 


Et regnskab er bagudskuende, mens man jo køber aktier på forventninger om den fremtidige udvikling. Derfor kan regnskabet ikke stå alene, men giver vigtige informationer om det udgangspunkt, virksomheden har. 


Man kan ud fra regnskabet beregne en række nøgletal, som man kan sammenholde med de nøgletal, man kan beregne ud fra aktiekursen og markedsværdien. 

Modtag vores ugentlige nyhedsbrev

Så sørger vi for at du aldrig går glip af nyeste artikel, blogindlæg, event, podcastepisode ligesom der hver uge er et fagligt tema så du bliver klogere.

HVAD BESTÅR ET REGNSKAB AF?

Et årsregnskab består af flere dele. De tre vigtigste dele af selve regnskabet er resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen (eller cash flow) og balancen (som består af aktiver og passiver). 


Resultatopgørelsen viser, hvad årets aktiviteter har generet af over- eller underskud. 

Pengestrømsopgørelsen viser, hvad der rent faktisk er sket af ind- og udbetalinger i årets løb. 

Balancen er et øjebliksbillede af virksomhedens økonomiske situation og den egenkapital, som virksomheden ejer. 


Når man læser et regnskab, er det vigtigt også at læse den beretning, virksomhedens ledelse har lavet, og som i ord giver deres syn på udviklingen. Ofte vil man her finde forklaringer på de udviklinger, man kan læse i selve regnskabet. Men ikke altid, og så kan der være behov for selv at prøve at finde forklaringerne. Eller at spørge nogen, som har forstand på dette. 


En ting er at læse og forstå regnskaberne, og hvordan sammenhængen er mellem resultatopgørelse, balance og pengestrømme. En anden ting er at lave en fremskrivning af disse dele. Her er det en god ide at bruge en model, fx i Excel, hvor man laver en simuleringsmodel, som kan vise udviklingen under forskellige forudsætninger. Sådanne forudsætninger kan f.eks. være udviklingen i salget (omsætningen), udviklingen i råvarepriser, lønninger, skattesatser og salgspriser. Her er det vigtigt hele tiden at have sig for øje, om de resultater, man kommer frem til, ser realistiske ud. 


Lær at læse et regnskab i denne bog


Den lille guide til Fundamental Analyse
199,00 kr

NØGLETAL

Nøgletal bruger man meget i forbindelse med fundamental analyse. Formålet med nøgletallene er at gøre tallene sammenlignelige. Det svarer lidt til, at når man sammenligner prisen på f.eks. to slags æbler, så ser man på prisen per kilo, og ikke om det ene koster fem og det andet syv kroner. 

Typisk kan man finde dem på en side med hovedtal for virksomheden i årsrapporten. 


Der findes mange nøgletal, så i starten gælder det om at fokusere på nogle få fx 10-12, og når man så er blevet fortrolig med dem, kan man gå videre. Herunder de vigtigste, dem, som er essentielle for næsten alle virksomheder, og som i mange tilfælde er tilstrækkelige til at give et nødvendigt overblik.


For det meste bruges danske termer, men ved nogle nøgletal er der tradition for at bruge de engelske navne, og det gør vi også her, så man kan genfinde dem, når man læser analyser m.v.


Der findes to overordnede typer af nøgletal: regnskabsrelaterede nøgletal og kursrelaterede nøgletal:


Regnskabsrelaterede: 

 • Resultat efter skat per aktie – EPS 
 • Pengestrøm per aktie – CFPS 
 • Indre værdi – BV eller IV 
 • Egenkapitalforrentning – ROE 
 • Forrentning af investeret kapital – ROIC 
 • EBIT-margin 
 • Egenkapitalandel 
 • Payout-ratio 
 • Udbytte per aktie – DPS


Liquid error: product form must be given a product


Kursrelaterede: 

 • Price Earnings ratio – PE ratio eller PE-kvote 
 • Price/Cash Flow – P/CF 
 • Price/Book value – P/BV


Tal kan ikke stå alene, heller ikke nøgletal. I en fundamental analyse er det også vigtigt at kende og forstå den historie og virkelighed, der ligger bag tallene. Den skal man også kende, fordi den bidrager til, at man fortolker nøgletallene rigtigt. 

UDDYBENDE OM NØGLETAL

EPS: Forkortelse for earnings per share, eller på dansk: Resultat efter skat per aktie. EPS beregnes som: Resultat efter skat divideret med antallet af aktier, virksomheden har udstedt. 


CFPS: Forkortelse for cash flow per share, eller på dansk: Pengestrøm per aktie. 


BV: Forkortelse for book value, eller på dansk: Indre værdi (IV). BV beregnes som: Egenkapital divideret med antal aktier. 


(Med EPS, CFPS og BV har man tre centrale nøgletal, der skal bruges, når man skal vurdere, om en aktie er dyr eller billig) 


ROE: Forkortelse for return on equity, eller på dansk: Egenkapitalforrentning. Egenkapitalforrentning beregnes som: Resultat efter skat divideret med egenkapitalen. 


ROIC: Forkortelse for return on invested capital, eller på dansk: Forrentning af investeret kapital. Forrentning af investeret kapital beregnes som: Resultat før finansielle poster og skat divideret med investeret kapital. 


EBIT-margin – overskudsgrad. EBIT-marginen beregnes som: Resultat før finansielle poster og skat divideret med omsætningen. 


Egenkapitalandel. Egenkapitalandel beregnes som: Egenkapital divideret med aktiver i alt. 


Payout ratio. Payout ratio beregnes som: Udbetalt udbytte divideret med resultat efter skat. 


DPS: Forkortelse for dividend per share, eller på dansk: Udbytte per aktie. Udbytte per aktie beregnes som: Samlet udbetalt udbytte divideret med antallet af aktier. 


PE ratio: Forkortelse for price/earnings ratio, eller på dansk: P/E-kvote. PE ratio beregnes som: Aktiekursen divideret med resultat efter skat per aktie (EPS). 


P/CF: Forkortelse for price cash flow per share, eller på dansk: Kurs i forhold til pengestrøm per aktie. 


P/BV: Forkortelse for price/book value eller på dansk: Kurs/indre værdi: P/BV beregnes som: Aktiekurs divideret med book value.FORTSAT LÆRING

Hvis du vil have hjælp til at komme godt i gang med fundamental analyse, så har vi både bogen 'Den lille guide til Fundamental Analyse. KLIK HER for at læse mere om bogen og for at se hele indholdsfortegnelsen. Vi har også et hel-dags seminar hvor den dygtige aktie-analytiker og underviser Anders Egsvang står på scenen. KLIK HER for at læse mere om seminaret og for at booke din plads. Med i seminaret følger et eksemplar af bogen.

Videre læring og sparring

Hvis du er blevet inspireret og vil lære mere, så kan du eventuelt følgende nedenstående links for videre læring og sparring:


Podcast

Hvis du er glad for podcast-mediet udgiver vi nye episoder af vores podcast Ophelia Invest Talks hver fredag.


Video

Er du glad for videoer? Vi har en stribe korte læringsvideoer på vores YouTubekanal, hvis du subscriber går du aldrig glip af den nyeste.


Facebookgrupper

Hvis du har brug for sparring, er du velkommen i vores to Facebookgrupper, Kvindelogen Investeret og Aktieklubben Danmark, hvor alle spørgsmål er meget velkomne.


Mangler du noget?

Vi vil altid gerne høre fra dig hvis du har forslag til emner du gerne vil have belyst. Send os er mail her.

Ansvarsfraskrivelse

Vi er ikke økonomiske rådgivere, og vi fralægger os ethvert ansvar for de økonomiske valg, du måtte træffe på baggrund af det, du læser på denne blog. Indholdet på bloggen er af oplysende karakter og har et uddannelsesmæssigt sigte. Det er ikke at betragte som hverken investeringsrådgivning eller anbefalinger, ej heller forholder vi os til læserens private, økonomiske situation. Enhver brug af oplysninger er på egen risiko. Al handel med værdipapirer indeholder risici. Man bør ikke handle for penge, man ikke har råd til at tabe. Vi opfordrer til, at der søges rådgivning, hvis læseren ikke forstår de på området gældende risici. Det historiske afkast på feltet investering er ingen garanti for fremtidig gevinst. Vi er ikke er ansvarlige for nogen valg, du måtte træffe, på baggrund af hvad du læser på www.opheliainvest.dk eller hører til events arrangeret af Ophelia Invest IVS.

Samarbejder

Hos Ophelia Invest omtaler vi som udgangspunkt kun virksomheder som vi selv finder interessante og vedkommende. Vi modtager i nogen grad kommission og/eller betaling for annoncering fra virksomheder, der er omtalt på hjemmesiden. Når det er tilfældet søger vi samme grad af objektivitet som man kan finde hos andre professionelle medier og deres annoncører. Indtægterne fra annoncering lader os skabe nyt indhold om investering, opsparing og privatøkonomi bredt set såvel som afholde nye spændende events. Husk altid at historiske afkast ikke er en garanti for de fremtidige og at man som udgangspunkt ikke bør investere for penge man vil være ked at miste adgangen til i en periode af uvis længde og i yderste instans potentielt helt miste.

Nyhedsbrev?
Affiliate link: Hvis du opretter din bruger på Nordnet igennem dette linkstøtter du Ophelia Invest, så vi kan lave endnu mere gratis content til dig.


Vil du lære at investere?

Den lille guide til Investering
199,00 kr


Liquid error: product form must be given a product


Vil du lære at analysere selskaber?

Den lille guide til Fundamental Analyse
199,00 kr


Følg med på YouTube