Ordbog

Afkast: Forskellen på det et investeret beløb og den nuværende værdi. Dækker over både kursstigning såvel som udbytte (direkte afkast/dividende). Det kan både være positivt og negativt og afgøres typisk i procent men kan også opgøres i kroner. 


Akkumulerende fonde: en fond der geninvesterer (akkumulerer) potentielle udbytter fra de aktier der er i fondens portefølje. 


Aktie: Værdipapir der giver ejerandel i en selskab samt ret til kursgevinst samt udbytte. 


A-aktier: giver stemmeret ved selskabets generalforsamling. 


Aktieindeks: Et aktieindeks viser kursværdierne af en række værdipapirer i en given periode. Et basisår udnævnes og en vilkårlig værdi fastsættes. Derefter kan udviklingen følges i procent på baggrund af basisåret. 


Aktiv forvaltning: En kapitalforvalter /porteføljemanager forsøger at opnå et større afkast end markedet (gennemsnitlig syv procent) ved vægte sin portefølje anderledes end et givent indeks. 


Aktivallokering: Fordeling af midler på forskellige aktivklasser som kontanter, aktier, obligationer, fonde, metaller, råvarer, ejendom. 


B-aktier: Udstedes ved nye emissioner (udstedelse af aktier). De har gerne begrænset eller ingen stemmeret ved en generalforsamling og handles oftere end A-aktier. 


Basispoint/basispunkt: En hundrededel af et procentpoint, fx når renten stiger fra 0,98 procent til 0,99 procent. Et basispoint kaldes også et "bip". 


Bear market: Periode hvor aktiekurserne er generelt faldende. 


Benchmark: Indeks som fx en fond måler deres afkast imod. 


Bull market: Periode hvor aktiekurserne er generelt stigende. 


Børsnotering: Når en virksomhed går fra at være privatejet til, i hvert fald delvist, ejet af offentligheden (mere eller mindre private investorer). 


Cap indeks: At et indeks er et CAP indeks vil sige, at hver enkelt aktie indgår i indekset i forhold til dens markedsværdi, men med et forudbestemt maksimum. 


Depot: Det sted man som investor opbevarer sine værdipapirer. Foregår online/elektronisk. 


Due diligence: Proces der dækker over det arbejde man foretager sig ifbm. køb af virksomhed/værdipapirer, fx gennemgang af regnskaber og lignende. 


Emerging markets (nye markeder): Lande hvis økonomiske situation bevæger sig i retning mod allerede stabile økonomier som vestens. 


Gearing: Belåning af egne penge for at investere et større beløb. Eks.: Du har 100.000 kr. og låner 500.000 kr. for kunne investere ialt 600.000 kr. Du har dermed gearet dine penge fem gange.Gearing er når der købes værdipapirer for lånte penge. 


Handelsomkostninger: Dækker over en investors omkostninger ved at købe og sælge værdipapirer. 


Hedgefond: Ligner investeringsforeninger men må anvende gearing. De kan investere i traditionelle værdipapirer med også valuta og råvarer (samt kontanter). 


Indeksbaseret: Fonde der, passivt, lægger sig op af et indeks frem for aktivt at udvælge specifikke enkeltaktier (eller andre værdipapirer). 


Indre værdi: Virksomhedens egenkapital dvs. virksomhedens aktiver/formue minus virksomhedens gæld. Ofte skal begrebet "indre værdi" forstås som indre værdi per aktie.


Kurs: Prisen et værdipapir kan handles til på det pågældende tidspunkt. 


Kursgevinst/tab: Forskellen mellem salgsværdien og købsværdien af et værdipapir. 


Kursmål: Børsmægler eller aktieanalytikers vurdering/estimat af den korrekte kurs for en aktie. På engelsk target/target price). 


Kurtage: Omkostninger forbundet med at foretage en handel med værdipapirer gennem en børsmægler. 


Markedsværdi: Et selskabs markedsværdi fås ved at gange antal aktier med den enkelte akties pris. Small cap aktier har gerne en markedsværdi på under 1-2 milliarder US dollars, mid cap aktier en markedsværdi på mellem 2-10 milliarder US dollars og large cap aktier en markedsværdi der er højere end 10-15 milliarder US dollars. 


Nasdaq: (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System). Amerikansk moderselskab for Nasdaq Copenhagen, den danske hovedbørs. 


Obligation: Et gældsbevis hvoraf der er tre typer: statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer. Obligationer er kendetegnet ved at være mere stabile end aktier. 


OMXC25: De 25 danske aktier med den højeste markedsværdi på Nasdaq Copenhagen (den danske hovedbørs). 


Price earnings ratio (P/E): Forholdet mellem aktiekurs og indtjening per aktie. Jo lavere P/E, desto billigere er aktien. P/E er det mest anvendte nøgletal ved vurdering af aktier. 


Prospekt: Det informationsmateriale som et selskab offentliggør for potentielle investorer ifbm. en børsnotering. 


Realiseret gevinst/tab: Når man som investor sælger sit/sine værdipapirer realiserer man gevinsten/tabet. 


Statsobligationer: Obligationer udstedt af en stat. 


Teknisk analyse: Metode til på baggrund af tidligere kursgrafer af forudsige fremtidige kursbevægelser. 


Udbytte: Den del af selskabets overskud der udbetales til aktionærerne/medejerne. Størrelsen af udbyttet vedtages på en generalforsamling. 


Value aktie: Aktie med lav vækst i omsætning og indtjening med højt (stabilt) udbytte. 


Valutamarginal: Når vi får vekslet vores penge hos bankerne, lægges ofte en valutamarginal oveni. Eksempel: 100 dollars koster 643 kroner, du man betaler 643+1,25 = 644,25 kroner.100 svenske kroner koster 80,50 (danske) kroner, men du betaler 80,50+0,280 = 80,78 (danske) kroner. 


Volatilitet: Begreb for de udsving der ses på en kursgraf. Jo større udsving des højere risiko. 


Værdipapir: Fælles betegnelse for aktier, obligationer, investeringsbeviser og lignende samt bevis på at investoren ejer det underliggende aktiv. 


Vækstaktie: Aktie med høj vækst i indtjening og omsætning og meget lavt/fravær af udbytte. 


ÅOP: Årlige Omkostninger i Procent. Et tal der dækker de løbende omkostninger. ÅOP afspejler de årlige omkostninger ved at eje et givent investeringsbevis i syv år.